سیستم های اعلام حریق

امروزه به منظور جلوگیری از بروزحوادث ناگوارجانی وصدمات مالی ، مراکز بین المللی اقدام به نگارش قوانین وضوابطی نموده اند که طی آن صنایع وکلیه اماکن ملزم به رعایت برخی شرایط وتجهیز ساختمان ها به منظور ایمن سازی آنها درمقابل حریق شده اند .
از جمله تجهیزات مقرر درقوانین فوق سیستم های اعلام حریق می باشند که این سیستم ها خود از سه زیر مجموعه زیر تشکیل شده اند :