سیستم های اعلام حریق کانونشنال

سیستم های اعلام حریق کانونشنال عموماً در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرند که از لحاظ فیزیکی کوچک و یا استفاده از سیستم های آدرس پذیر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. اجزای این سیستم عبارتند از:
  • - پانل کنترل
  • - آشکارساز دود
  • - آشکارساز حرارت
  • - آشکارساز ترکیبی (دودی حرارتی)
  • - شستی های اعلام حریق
  • - آشکارساز پرتو نوری (Optical Beam Detector)
  • - آشکارسازهای خطی حرارتی(Linear Heat Detector)
  • - تجهیزات هشدار دهنده مانند آژیر و چراغ خطر

کاربرد: مناسب جهت مناطق پر خطر (Hazardous Area) و پیکره بندی های مبتنی بر SIL2، ساختمان های اداری، ساختمان های مسکونی، کتابخانه ها و غیره